Zapytania ofertowe / Requests for quotation

PharmaciaPolonica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup praw do dokumentacji rozwojowej produktu leczniczego w postaci tabletek zawierającego substancję czynną paliperydon opracowanego w ramach realizacji przez Oferenta projektu pt. „Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu schizofrenii oraz objawów maniakalnych w zaburzeniach schizoafektywnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
 

PharmaciaPolonica Sp. z o.o. invites to make an offer for the purchase of rights to the documentation of development of the medicinal product in the form of tablets containing the active substance paliperidone developed in the carried out project entitled “Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu schizofrenii oraz objawów maniakalnych w zaburzeniach schizoafektywnych”, Operational Programme Innovative Economy 2007-2013,
Action 1.4 “Support for special projects”
 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 / Request for quotation No. 01/2017

 

Załącznik nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności

Enclosure No. 1 - Mutual Confidential Disclosure Agreement

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Enclosure No. 2 – Statement

 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Enclosure No.3 - Offer form

 

Wydłużenie terminu